Samen sterk! Een project van en voor de Desselaar

Door Kris Van Dijck op 16 november 2023, over deze onderwerpen: gemeente Dessel

N-VA en cd&v zijn twee partijen die in Dessel al zeer lang de dienst uitmaken. Er zijn perioden geweest dat ze samen bestuurden (1983-1988 en 1995-2000), maar ook heel wat perioden dat de ene in de meerderheid, de andere in de oppositie zat.

Bij verkiezingen gaat het over het verwerven van invloed en macht. Je moet in de meerderheid zitten om te besturen. Zo simpel is dat. Maar, het is ook belangrijk een programma te hebben dat je wilt realiseren. Een realistisch, haalbaar programma. Zien waar de noden liggen en daar gepaste antwoorden op formuleren. Zien waar de opportuniteiten zijn en die ook benutten.

De voorbije periode leerde ons dat N-VA en cd&v hierin vaak dezelfde mening hebben en vaak overeenkomen. Er verbindt ons meer dan ons verschilt. Dit, de gewijzigde verkiezingsregels en de liefde voor ons dorp doet beide partijen tot het volgende besluit komen: N-VA en cd&v zullen bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024 met een sterk beleidsprogramma samen, als kartel, naar de kiezer stappen. Zij zullen samen een project van en voor de Desselaars uitwerken, dit vervolgens aan het oordeel van de kiezer voorleggen en indien ze een meerderheid bekomen dit ook uitvoeren.

De politiek komt al te vaak in een negatief daglicht te staan en politici worden bekeken als ruziemakers. Niets is minder waar.

 

Het is tijd om de handen in elkaar te slaan, samen te werken, de mouwen op te stropen en schouder aan schouder samen voor een nog beter en nog leefbaarder Dessel te zorgen.

Als we kijken naar de toestand waarin onze gemeente zich bevindt, is het aandeel en de verantwoordelijkheid van beide partijen niet te ontkennen. De voorbije zeventien jaar vooral de N-VA. Maar ook de cd&v drukte haar stempel. Vanuit de meerderheid. Vanuit de oppositie. Vaak werd er samengewerkt en eendrachtig opgetreden. Dit eendrachtig optreden, zeker naar andere overheden toe, legde Dessel geen windeieren. Samen staan we sterker werd meermaals bewezen: bijvoorbeeld de aanpak van de colateur, subisidies voor de gymhal, Sas4-toren, sociaal huis De Pastorij, school De Kangoeroe,… of het eendrachtig optreden in nucleaire zaken.

Er zijn veel Desselse dossiers die ons verbinden en waar N-VA en cd&v hetzelfde willen realiseren. In verkiezingsstrijd wordt er gefocust op een strijd tussen partijen en mensen, vaak niet over ideeën. Omdat die ideeën bij ons beiden zo gelijk zijn, willen we onze krachten bundelen en met een groep gemotiveerde dorpsgenoten voor een gemeenschappelijk project voor Dessel gaan.

N-VA en cd&v blijven twee onafhankelijke partijen met behoud van hun partijwerking en eigenheid. Wat ze wel doen, is zeer intens samenwerken, met één lijst naar de kiezer stappen en één fractie vormen in de gemeente- en OCMW-raad. Het is dus zeer duidelijk voor de kiezer, de Desselaar. Die krijgt onmiddellijk de samenwerking voorgeschoteld waar hij of zij zich kan achter scharen. 

 

WE GAAN ER VOOR

Dessel staat er op de keper beschouwd goed voor. We zijn een kleine gemeente, maar mogen desalniettemin onze voet naast vele andere, veel grotere gemeenten zetten. Onze infrastructuur is top, onze financiën zijn gezond en we kunnen rekenen op gedreven en deskundige medewerkers. Allemaal zaken waar we best fier op mogen zijn. En dit is niet vanzelf gekomen, maar het resultaat van jarenlang deftig en verantwoord beleid.

Maar ook grote uitdagingen liggen op ons te wachten. Uitdagingen die we als N-VA en cd&v samen wensen aan te pakken en waarvoor we een duidelijk mandaat van de Desselse kiezer vragen. Onze belangrijkste werven die opgestart zijn en die we verder willen uitwerken of waarin we bakens wensen te verzetten:

 

Uitvoering masterplan/structuurvisie Witgoor

Er is al heel wat voorbereidend werk gebeurd om in Witgoor én een nieuwe school te bouwen én een gezellig dorpscentrum te creëren. Veel aandacht ging daarbij naar een evenwicht zoeken met alle betrokkenen zoals bewoners, school en verenigingen. Maar ook met het dekenaat dat eigenaar is van de gronden ten zuiden van de Meistraat waarop de school en de Scharnier staan. Ook de grond ten noorden van de Meistraat waar het parochiecentrum op staat is van hen. Samenwerken met alle betrokkenen loont ook hier om tot een gedragen visie en goede oplossingen te komen.

 

De Meikever

Het studiebureau is aan het werk en de subsidie van Vlaanderen is aangevraagd. We voorzien dat de eerste steen eind volgend jaar kan gelegd worden.  Deze grote werf  zal veel energie vragen van het lokaal bestuur..

 

JG Scharnier

Het gebouw waarin JG Scharnier gevestigd is, is tot op de draad versleten en dient gesloopt te worden om plaats te maken voor de nieuwe school. Een verhuis dringt zich dan ook om beide redenen op, echter niet zonder hulp of bijstand van de gemeente. Financiële steun, borgstelling, renteloze lening,…

Hierbij wordt geopteerd voor een nieuwbouw voor het parochiecentrum terwijl dit parochiecentrum ook dient aangepast te worden. De lokale parochiegemeenschap, het parochiecentrum, JG Scharnier en het dekenaat zijn ondertussen samen met het gemeentebestuur mee in het proces van de planning.

 

Chiro Dessel

Zowel de Chirojongens in Sportpark Brasel aan de Boeretangsedreef als de Chiromeisjes aan de Kattenberg hebben nood aan nieuwe lokalen. De Kattenberg, gelegen in natuurgebied en geen eigendom van de gemeente, wensen we dan ook te verlaten. Een nieuwbouw voor beiden dringt zich op.

Hiervoor is ruimte voorzien in het RUP Sportcentrum Brasel, meer bepaald waar nu Tijl 4 en Jongenschiro zijn. Hier mogen volgens de voorschriften van het RUP twee afzonderlijke gebouwen staan met een totale grondoppervlakte van 2.000 m².

De gemeente wil dan ook de dialoog aangaan met alle betrokkenen (Chiro’s, JRK, buurt,…) om tot een kwaliteitsvolle oplossing te komen.

 

Dessel-centrum

Na het masterplan/structuurvisie voor het centrum van Witgoor dringt eenzelfde oefening zich op voor Dessel centrum. Dit impliceert zeker ook een visie op de gemeentelijke eigendommen én mobiliteit.

De gemeente heeft in het centrum veel gronden en gebouwen in eigendom: oud gemeentehuis, administratief centrum De Plaetse, sociaal huis De Pastorij en politiekantoor -beiden met tuin- site De Eendracht, het Campinaplein, sportpleintje Pastorijstraat en heel wat parkings.

De huisvesting van onze eigen gemeentediensten, bibliotheek, de mogelijkheid voor het gemeenschapsleven, kansen tot ontspanning, beleving, wonen voor jong en oud, alsook de rol van de Sint-Niklaaskerk hierin dienen daarbij onder de loep genomen te worden. Een dorp leeft pas als er ook in de kernen geleefd, gefeest en gevierd wordt.

 

Kerkenbeleidsplan

Het in 2019 goedgekeurde kerkenbeleidsplan voor de kerken van Dessel en Witgoor moet aangepast worden aan de geëvolueerde noden. Hiervoor wordt de dialoog heropgestart met alle betrokkenen: kerkfabrieken, parochies, bisdom,  geïnteresseerde burgers,…

Voor dit alles willen we met respect voor de lokale geloofsgemeenschap een gedragen visie uitwerken die tegemoet komt aan de noden die er in de gemeente Dessel zijn.

 

Verkeersveiligheid

De positie van de zwakke weggebruiker in ons verkeer is niet overal optimaal. De nodige voorzieningen of infrastructurele aanpassingen zijn niet altijd voldoende of adequaat aanwezig. Omdat we niet alleen een dorp willen zijn voor doorgaand verkeer moet de positie van die zwakke weggebruiker versterkt worden. Een veilige afwikkeling van het verkeer wordt verkozen boven een snelle afwikkeling. Ook hier geldt participatie. Niet alleen met de bewoners, maar ook met de gebruikers.

Het eerste grote werk dat voorbereid wordt, is de weg vanuit het centrum naar Witgoor met smallere rijbaan, snelheidsremmers, aandacht voor voetgangers en bredere fietspaden. Ook elders willen we de fietsinfrastructuur verbeteren.

 

Blue deal – colateur

De blue deal houdt in dat we meer aandacht gaan hebben om het regenwater op te houden, te laten insijpelen en niet langer via het rioleringsstelsel naar het waterzuiveringsstation af te voeren. Zo willen we overlopende riolen vermijden en periodes van droogte beter overbruggen.  Op plaatsen waar het kan, kiezen we dan ook voor ontharding.

De weg van Dessel centrum tot aan de brug 0 bis wordt - zoals hierboven aangehaald - volledig opgebroken. Er komen gescheiden rioleringen waarbij het regenwater de weg moet vinden naar de bodem of naar de waterlopen. Hierbij speelt de colateur, de gracht, een belangrijke rol. Het door de provincie in samenspraak met Agentschap Natuur en Bos, het regionaal landschap en gemeente uitgewerkte plan van aanpak m.b.t. deze colateur willen we strikt uitvoeren.

 

Sociaal Dessel

We hebben in Dessel de keuze gemaakt om ook in ons sociaal beleid dicht bij de mensen te staan. Wie het moeilijk heeft of uit de boot dreigt te vallen geven we een duwtje in de rug.  We houden de  dienstverlening op peil en spelen in op de aanwezige noden.

Om de burger vlot te kunnen bereiken en helpen, moeten de diensten van ons lokaal bestuur goed en efficiënt op elkaar zijn afgestemd. Daarenboven zetten we in op onderwijs, kinderopvang, werk, gezondheid, zorg, psychische hulp. Investeren in welvaart en welzijn is kiezen voor de toekomst.

 

Pro-actief onderzoek naar leefbaarheid

Tot slot moeten we ons de vraag durven stellen: doen we als autonome gemeente verder?

De huidige Vlaamse regering gaf heel wat financiële stimuli aan gemeenten die fuseren. Dessel is hierop niet ingegaan omdat we nog steeds in eigen kracht geloven.

Een optimale dienstverlening die het gemeentebestuur voor haar inwoners dient te voorzien, vergt voortdurende en aanzienlijke inspanningen van haar medewerkers. Bovendien krijgt de gemeente er steeds nieuwe taken bij.

De kans is niet onbestaande dat een volgende Vlaamse regering een fusie voor kleine gemeenten oplegt. We willen daarop voorbereid zijn.

Hierbij dient onderzocht te worden wat voor onze Desselaars het beste is. En hoe we, indien het een groter verhaal moet worden, toch de eigenheid van Dessel en Witgoor kunnen behouden. Een participatief proces lijkt ons hiervoor een veel sterker middel dan een klassieke volksraadpleging.

 

CONCLUSIE

Zowel N-VA als cd&v geloven rotsvast in dit verhaal. Zoals hierboven reeds gesteld.

Het is tijd om de handen in elkaar te slaan, samen te werken, de mouwen op te stropen en schouder aan schouder samen voor een nog beter en nog leefbaarder Dessel te zorgen.

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is