Dessel en de kernuitstap.

Door Kris Van Dijck op 28 december 2017, over deze onderwerpen: Blog

Toen ik me gisteren op de sociale media mengde in de heisa rond de kernuitstap kreeg ik volgende opmerkingen voorgeschoteld. Een bloemlezing:

- “Kris Van Dijck, dat jij als burgemeester van Dessel en zeer betrokken bij de hele kernenergie-gebeuren deze dubbele houding aanneemt, valt te begrijpen... al zou jij als geen ander moeten weten welke maatregelen er (niet) genomen zijn om de veiligheid tot nu toe te garanderen, en op welke manier de politiek steevast een knieval maakte voor Electrabel als het aankwam op ernstig werk maken van alternatieven...”

- “Kris, hang nu niet de onnozele uit... jouw dorp is "gastheer" voor een aantal instellingen...”

- “Als het gaat over kernenergie, heeft N-VA blijkbaar geen moeite met het idee om hand- en spandiensten te verlenen aan de Fransen, die ze anders zo verfoeien. Wat het Grote Geld al niet kan bewerkstelligen bij deze flaminganten.”

- “Als kernenergie zou verbannen worden, en het SCK nutteloos wordt, zal de gemeentekas dat voelen. Het NIRAS levert jullie ook voordelen op, niet? Beetje flauw van je, ik had op z'n minst een open gesprek verwacht... Maar dat is niet de N-VA-stijl, ik weet het.” Vooral die laatste opmerking daagt me uit. Wij niet te vinden voor een open gesprek? Wij niet bereid om een open dialoog te voeren op basis van inhoud?Laat staan dat Dessel de dupe zou zijn van een sluiting van de huidige kerncentrales… Ik neem de handschoen op.

 

Laat ons beginnen met het regeerakkoord. Na de opsomming van heel wat maatregelen, waarvoor ik naar een lezing van het regeerakkoord zelf verwijs, volgende passus "...... Met al deze maatregelen engageert de regering zich tot het garanderen van de bevoorradingszekerheid, de betaalbaarheid en de duurzaamheid van energie op korte en lange termijn zodat ze de kernuitstap van de huidige generatie reactoren in 2025 kan realiseren. Hiertoe zal een monitorings- en correctiemechanisme op punt worden gesteld om de bevoorradingszekerheid, de veiligheid, de duurzaamheid en de betaalbaarheid te garanderen op lange termijn." Het is de inhoud van deze laatste zin die ons, N-VA, enorme zorgen baart. Is dit gebeurd, die monitoring? Is de duurzaamheid, bevoorradingszekerheid en betaalbaarheid gegarandeerd? De politiek draagt een verantwoordelijkheid naar de volledige gemeenschap. Over die verantwoordelijkheid gaan wij, N-VA, niet licht heen. Dat is onze verdomde plicht! Geen spelletjes aub.

 

Het energievraagstuk los je niet op met het dogma: de kerncentrales moeten dicht, goed voor meer dan 50% van de huidige elektriciteitsbevoorrading. Om vervolgens de vraag te stellen: wat stellen we in de plaats? De vraag die moet luiden is: hoe leveren we duurzame, betaalbare en bedrijfszekere energie? Een gezonde mix en zo weinig mogelijk CO2-uitstoot zijn daarbij, wat ons betreft, de basisvoorwaarden. En ook daarin vinden we inspiratie in het federaal regeerakkoord van deze regering:

“Gelet op de huidige zwakte met betrekking tot onze productiecapaciteit en de wil van de regering om een neerwaartse druk op de energieprijzen en CO2-uitstoot uit te oefenen, zal de regering, inzonderheid bij de uitwerking van de energievisie en het energiepact, objectief en transparant opnieuw alle opties onderzoeken om de bevoorradingszekerheid op korte en middellange termijn te garanderen."

Lees ik niet: alle opties?

 

De positie van de gemeente Dessel in dit alles en de gevolgen van een al dan niet langer openhouden van de huidige kerncentrales.

Desselse instellingen FBFC en Belgonucleaire

De tijd dat we in Dessel brandstofpastilles, brandstofstaven en brandstofelementen maakten bij FBFC en MOX bij Belgonucleaire is al lang voorbij. Beide bedrijven zijn in ontmanteling en het langer openhouden van kerncentrales, waar ook ter wereld, levert ons geen Euro op. Niet naar tewerkstelling en laat het duidelijk zijn, zeker niet aan de gemeentekas. Vroeger, toen beide bedrijven floreerden, was dat ook niet zo overdreven, buiten de opcentiemen onroerende voorheffing op de gebouwen en de drijfkrachtbelasting die alle Desselse bedrijven betalen. Die sluiting, zeker van Belgonucleaire, hebben we trouwens te danken aan de kortzichtige houding van een aantal Kempense socialisten die procedeerden tegen de uitbreiding van Belgonucleaire met alle gevolgen van dien. Wordt er nog MOX, een Kempense uitvinding, gemaakt in de wereld? Zeker, maar niet meer in Dessel. De knowhow en de arbeidsplaatsen verhuisden in veelvoud naar Frankrijk. Dit gebeurde allemaal zonder veel kritiek in de media, waarvoor dank…

 

Het Studiecentrum voor Kernenergie

Het SCK zou nutteloos worden. Mag ik hopen van niet? Wat de Desselse gemeentekas betreft, in wat voor omstandigheden ook, geen gevolgen. Het SCK bevindt zich immers in Mol. Dit wereldvermaard studiecentrum heeft zeker nog een toekomst. Vooreerst worden er levensnoodzakelijke radio-isotopen geproduceerd. Noodzakelijk voor het behandelen van kankerpatiënten. Maar het is ook niet omdat we voor de sluiting van de huidige kerncentrales staan, dat we daarbij ook een kruis zetten over de kernwetenschap. Integendeel. Verder onderzoek is noodzakelijk. Ook bij het SCK in Mol. Mag ik ook hier verwijzen naar het regeerakkoord? “De regering zal het behoud van excellentie in het onderzoek naar de nucleaire veiligheid en informatie voor de burger, de omgeving en nucleaire infrastructuren op Belgisch grondgebied nastreven.

Ze zal het MYRRHA-project of evenwaardige projecten van het SCK progressief ondersteunen om het noodzakelijke onderzoek naar innovatieve oplossingen voor hoogradioactief afval, naar de kwalificatie van fusiereactormaterialen, naar het behoud van de medische radio-isotopenproductie in ons land en naar fundamenteel kernfysisch onderzoek optimaal verder te zetten in een internationale context, in samenwerking met universiteiten, onderzoekscentra en zusterorganisaties van het SCK.”

 

De voordelen voor Dessel van NIRAS

NIRAS is de nationale instelling voor het beheer van al ons nucleair afval. Ze heeft daartoe in Dessel twee werkzaamheden. Vooreerst haar industriële vestiging Belgoprocess waar al het Belgisch laagactief afval verwerkt wordt. Dat afval wordt hier samen met het geconditioneerd middel- en hoogactief tijdelijk opgeslagen in bovengrondse bunkers.

Daarnaast zullen onder de noemer cAt-project in Dessel de installaties gebouwd worden om al het Belgisch laagactief afval definitief te bergen in bovengrondse modules. De vergunningsaanvraag daartoe is lopende.

Zo lang er nucleaire activiteiten zijn, zal Belgoprocess werkzaamheden moeten uitvoeren. Ook na het stilleggen van onze huidige kerncentrales. Ergo, de afvalstroom naar Dessel toe zal versnellen want al die centrales moeten nucleair ontsmet en ontmanteld worden en al dat afval komt dan naar Dessel. Als ik alleen aan de gemeentekas zou denken. Liever vandaag nog dan overmorgen… Maar neen, wat het afval betreft is mijn eerste bekommernis, samen met dat van de vele Desselaars die zich vrijblijvend inzetten om het nucleaire gebeuren in Dessel op de voet te volgende, dat van de veiligheid.

Trouwens of de centrales langer open blijven of niet, de grootste hoeveelheid afval is al gemaakt. Dat zijn de installaties zelf. Het langer openhouden van de centrales doet de hoeveelheid afval in verhouding weinig toenemen. Een reden te meer om ze langer te laten draaien. Het afval is al gemaakt!

 

De hand- en spandiensten van de N-VA aan het “Franse” Electrabel.

Dat Electrabel in Franse handen is, ligt echt niet aan de N-VA. Dit kroonjuweel van onze economie werd in 2005 volledig Frans. Maar dan nog… Electrabel is de grootste producent van elektriciteit in ons land. Niet alleen kerncentrales. Ook centrales op fossiele brandstof als gas en kerosine, installaties die hernieuwbare energiebronnen gebruiken en een spaarbekkencentrale. In totaal in België 9.163 MW en meer dan 5.000 medewerkers. Waarom zouden wij problemen moeten hebben met buitenlandse bedrijven die in Vlaanderen investeren én werk verschaffen? Gooi alle bedrijven met buitenlandse zetels, gevestigd in onze maritieme havens en industrieterreinen, buiten en we staan er bekaaid voor. Wat een redeneringen. Trouwens wie gaat er straks voor de zogenaamde transitie zorgen? Zijn dat geen multinationals? En waarom zou Electrabel daar ook geen rol bij kunnen spelen? De opbrengst van de huidige kerncentrales kan daarbij een rol spelen. Hier past volgende passus uit het regeerakkoord bij:

“Om de energiebevoorrading op lange termijn te verzekeren, kiest de regering voor een transitie naar een duurzaam energiesysteem. Deze transitie moet technologieneutraal zijn. Er wordt daarbij volop ingezet op onderzoek en ontwikkeling naar een verbreding van de energiemix. Dit zal met een deel van de nucleaire rente worden gefinancierd.”

Lees: de winst van de huidige kerncentrales, die boekhoudkundig afgeschreven zijn, inzetten in het verbreden van de mix. Wie kan daar tegen zijn? Misschien nog goed dat we een Electrabel, verankerd in Vlaanderen, hebben. Waarom met hen het gesprek niet aangaan?

Enfin, ik hoop voldoende inhoudelijk geantwoord te hebben om niet langer verweten te worden een open gesprek te ontlopen.

Prettige feestdagen trouwens.

Kris Van Dijck Burgemeester Dessel

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is