"Nederlands taalbad voor álle anderstaligen"

Door Kris Van Dijck op 17 oktober 2015, over deze onderwerpen: Vlaams Parlement

N-VA-parlementsleden Kris Van Dijck en Koen Daniëls willen mits een heroriëntatie van de GOK-middelen taalbadklassen voor alle anderstalige leerlingen inrichten en zo de kwaliteit voor alle leerlingen blijven garanderen. Voor een bedrag van 50 miljoen euro kunnen 1200 leerkrachten fulltime aan de slag. Kris Van Dijck en Koen Daniëls doen hun voorstel naar aanleiding van de Week van het Nederlands, die vandaag, zaterdag, afloopt. "Met ons voorstel hopen we de kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen te bewaken", zeggen ze. "Door de vluchtelingencrisis hebben we te maken met een bijkomende instroom van anderstalige leerlingen, bovenop de huidige anderstaligen die al in de klassen zitten. Na een eventuele erkenning komen zij automatisch in scholen over heel Vlaanderen terecht. Bovendien tonen cijfers aan dat leerlingen die thuis geen Nederlands spreken tot drie keer meer kans hebben om zonder diploma hun schoolcarrière af te sluiten. We geloven in de kracht van taalbadklassen, die op dit moment in Vlaanderen niet worden ingericht omdat er geen aparte middelen voor zijn. En dit in het belang van de toekomst van anderstalige leerlingen." Verdelen Kris Van Dijck en Koen Daniëls willen door een herschikking van de GOK-werkingsmiddelen geld vrijmaken voor de inrichting van taalbadklassen. De overheid gaf in het vorige schooljaar 108 miljoen euro aan extra werkingsmiddelen die scholen in het basis- en secundair onderwijs krijgen in het kader van het decreet Gelijke Kansen (GOK). Deze middelen worden verdeeld op basis van een aantal criteria: het aantal leerlingen dat thuis geen Nederlands spreekt, van wie de moeder een laag opleidingsniveau heeft, wie een studietoelage krijgt en afhankelijk van de buurt waar de leerlingen wonen. 1200 leerkrachten Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft al in 2014 aangegeven de GOK-werkingsmiddelen te willen herbekijken. "Op vraag van de minister is het Rekenhof nagegaan waaraan scholen die extra werkingsmiddelen besteden. Uit hun rapport blijkt dat dit geld heel divers wordt ingezet en dikwijls weinig meerwaarde biedt voor de slaagkansen van leerlingen. Sommige scholen gebruiken die middelen voor taalsoftware, andere voor gratis maaltijden, de bouw van nieuwe klassen of het schilderen van lokalen. Het advies van het Rekenhof is die middelen selectiever toe te kennen." De N-VA-parlementsleden stellen daarom voor om ongeveer 50 miljoen euro (op een totaal van 108 miljoen) exclusief aan te wenden voor extra lesuren, exclusief voor taalbaden. "Als we de criteria 'thuistaal' en 'buurt' isoleren, brengt dat respectievelijk 29 en 20 miljoen euro op. Hiervan kunnen we jaarlijks 1200 leerkrachten fulltime inzetten voor de taalbadklassen. Dat geld komt zowel de anderstalige - nieuwkomers én zij die er al zijn - als de Nederlandssprekende leerlingen ten goede, want ook die laatsten zijn erbij gebaat dat het lesgeven niet onder druk staat van een grote groep anderstaligen die het Nederlands niet volledig machtig is." Extra telling De Vlaamse overheid stelt verder jaarlijks 12 tot 15 miljoen euro ter beschikking voor de inrichting van OKAN-klassen, onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers. "Deze middelen zijn zeer beperkt, in tijd en voor wie ze zijn bedoeld. Veel anderstaligen vallen uit de boot. Alleen leerlingen wiens thuistaal niet Nederlands is, die maximaal twaalf maanden op Belgisch grondgebied wonen en die maximaal negen maanden in een onderwijsinstelling zitten, komen hiervoor in aanmerking. Daarom stellen we voor deze middelen toe te kennen aan scholen die aankijken tegen een grote stijging van hun aantal leerlingen." "Bijkomend vragen we voor deze scholen een extra telling van leerlingen. Bovenop de telling die in februari gebeurt, en op basis waarvan middelen worden toegekomend voor het daaropvolgende schooljaar. Omdat scholen met een grote stijging van de capaciteit pas een volgend schooljaar meer middelen kunnen krijgen, willen we de OKAN-middelen aan hen toekennen. Ook een deel van de 5,1 miljoen euro extra die naar aanleiding van de vluchtelingencrisis ter beschikking wordt gesteld, willen we inzetten voor scholen die hun leerlingenaantal hebben zien stijgen en het overige voor de versterking van de taalbaden. Ook daarmee hopen we, in het belang van alle leerlingen, de kwaliteit van het onderwijs te versterken." karin vanheusden Copyright ©

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is